راکتور بستر سیال (مایع)

راکتور بستر سیال

راکتور های بستر سیال از لحاظ عملکردی پیوسته میباشند. این راکتورها برخلاف راکتورهای بستر ثابت که کاتالیست های جامد به صورت ثابت روی هم قرار میگیرند کاتالیست در فضای داخل راکتور به علت سرعت بالای سیال ورودی به صورت معلق درامده و با وکنش گرها در تماس قرار میگیرد. حرکت مداوم مواد داخل راکتور یک سیستم سوسپانسیونی و معلق داخل راکتور ایجاد میکند.

ممکن است کاتالیست در داخل راکتور بستر سیال به کندی و یا به سرعت غیر فعال شود. با توجه به دفعات و زمان غیرفعال شدن کاتالیست میتوان نحوه احیای کاتالیست را طراحی نمود. در راکتورهایی که کاتالیست آنها به سرعت غیر فعال میشوند میتوان از ویژگی معلق بودن ذرات کاتالیست در راکتورهای بستر سیال و قابلیت جابجایی آسان آنها استفاده کرد و یک بخش احیا کننده کاتالیست متصل به راکتور را در نظر گرفت. اضافه کردن این بخش اگرچه باعث افزایش قیمت راکتور میشود ولی به دلیل عدم نیاز به احداث واحد جداگانه ای برای احیای کاتالیست از نظر اقتصادی توجیه میگردد.

در این سیستم ها برای جداسازی محصولات همراه کاتالیست از سیکلون استفاده میشود که در فرایند های کراکینگ کاتالیستی  FCC راکتورهای بستر سیال کاربرد فراوانی دارند. از آنجا که در این فرایند ها کاتالیست سریعا غیرفعال میشود بنابراین یک مسیر احیای مداوم برای راکتور در نظر گرفته میشود.

فرایند تولید پلی اتیلن به کمک راکتور بستر سیال
فرایند تولید پلی اتیلن به کمک راکتور بستر سیال

علاوه برا واکنش کراکینگ کاتالیستی FCC احیای کاتالیست نیز در یک راکتور بستر سیال صورت میگیرد. اما در فرانید هایی که کاتالیست آنها به سرعت غیرفعال نمیشود مانند راکتورهای اکسی کلریناسیون EDC پتروشیمی الوند و یا فرانیدهایی که کاتالیست استفاده شده طی انجام واکنش مصرف شده و به همراه محصولات خارج میشود مانند راکتور واحد LLDPE پتروشیمی امیرکبیر دیگر نیاز به احداث بخش احیا کننده کاتالیست نمیباشد.

در راکتور واحد LLDPE پتروشیمی امیرکبیر که از نوع بستر سیال و به شکل گلابی میباشد خوراک گازی باعث ایجاد بستری معلق برای رشد پلیمرها تا اندازه مورد نظر شده و کاتالیست به صورت مداوم وارد راکتور میشود. پلیمرهای ایجاد شده به صورت پودر بوده که به علت حرکت گاز به سمت بالا حرکت میکنند.

همواره احتمال خارج شدن پودرهای به همراه گاز وجود دارد به همین دلیل قسمت های بالایی راکتور عریض تر میشود که به واسطه این افزایش قطر از سرعت گاز کاسته شده و پودرهای به علت سنگینی به همراه گاز از راکتور خارج نمیشوند. ولی خروج مقداری از پودر به همراه گاز غیر قابل اجتناب میباشد. بنابراین قبل از اینکه گاز وارد مبدل شود وارد یک سیکلون میشود تا پودرهای احتمالی از گاز جدا شوند.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن