طراحی و ساخت اتوکلاو تثبیت نخ شرکت گسترش صنایع بلوچ

اتمام کار طراحی و ساخت اتوکلاو صنعتی برای تثبیت پیچ و تاب نخ مورد استفاده در صنایع ریسندگی و بافندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ