طراحی و ساخت راکتور شیمیایی

طراحی و ساخت راکتور بچ های تولید مواد دارویی، شیمیایی و پلیمری

طراحی و ساخت راکتور بچ (Batch Reactor) در صنایع تولید مواد دارویی، شیمیایی و پلیمری به معنای ساخت و استفاده از راکتورهایی است که برای تولید مواد در مقیاس محدود و به صورت دسته‌ای (بچ) استفاده می‌شوند. در این نوع راکتور، واکنش‌های شیمیایی در یک دسته محدود از مواد انجام می‌شود و پس از اتمام واکنش، محصولات جدا می‌شوند و راکتور برای دسته بعدی آماده می‌شود.