تحلیل تنش های وارد بر مخزن با نرم افزار

تحلیل تفاوت تنش انواع مخازن جدار نازک و جدار ضخیم به کمک نرم افزار

برای فهمیدن تنش های وارده به انواع مخازن جدار نازک و ضخیم، تیم مهندسی شرکت پترو صنعت تاراز این مخازن را به کمک نرم افزار و هوش مصنوعی تحلیل کرده است